iranIR kingdomEN germanyDE
آرامگاه نادر
عکس اول آرامگاه نادر عکس دوم آرامگاه نادر

نادرشاه افشار يكي از مقتدرترين پادشاهان ايراني در ماه شوال سال 1148 ه.ق به سلطنت رسيد و در جمادي الثاني 1160 ه.ق به دست افراد قزلباش در فتح آباد قوچان كشته شد .
آرامگاه نادرشاه كه در چهارراه شهدا ميان باغ مصفائي بنا شده است ، توسط انجمن آثار ملي در سال 1338 هجري شمسي ساخته شد و مجسمه نادر در حالي كه سوار بر اسبي است و تبرزيني در دست دارد بر بالاي آرامگاه او نصب گرديده است .
اين مجسمه توسط هنرمند ايراني ابوالحسن صديقي در ايتاليا ساخته شده است . ارتفاع مجسمه 5 متر ، ‌و وزن تقريبي آن حدود 14000 كيلوگرم است . در داخل آرامگاه موزه اي وجود دارد كه اسلحه ، كلاه خود ، ‌زره و لوازم رزمي زمان نادر كه شامل 130 نوع اسلحه آن زمان است در آن نگهداري مي شود  .