پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 02 نام تور استانبول تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2022/12/31 شمسی : 1401/10/10 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Sabena()هتل Sabena (BB)
1,090,000
940,000
 
 
 
Prens()هتل Prens (BB)
1,120,000
955,000
 
 
 
Sultan()هتل Sultan (BB)
1,140,000
990,000
 
 
 
Marinem()هتل Marinem (BB)
1,195,000
990,000
 
 
 
Alfa()هتل Alfa (BB)
1,190,000
1,005,000
 
 
 
All Seasons()هتل All Seasons (BB)
1,270,000
1,030,000
 
 
 
Grand Hilarium()هتل Grand Hilarium (BB)
1,270,000
1,030,000
 
 
 
Marmaray()هتل Marmaray (BB)
1,320,000
1,070,000
 
 
 
Grand Halic()هتل Grand Halic (BB)
1,320,000
1,095,000
 
 
 
Feronya()هتل Feronya (BB)
1,320,000
1,095,000
 
 
 
Konak()هتل Konak (BB)
1,510,000
1,150,000
 
 
 
Riva()هتل Riva (BB)
1,540,000
1,165,000
 
 
 
Palazzo Donizetti()هتل Palazzo Donizetti (BB)
1,550,000
1,170,000
 
 
 
Golden Age()هتل Golden Age (BB)
1,580,000
1,180,000
 
 
 
Metropolitan Taksim()هتل Metropolitan Taksim (BB)
1,580,000
1,180,000
 
 
 
Wyndham Old City()هتل Wyndham Old City (BB)
1,470,000
1,180,000
 
 
 
Surmeli()هتل Surmeli (BB)
1,580,000
1,180,000
 
 
 
Zurich()هتل Zurich   (TOP)(BB)
1,510,000
1,195,000
 
 
 
Lamartine()هتل Lamartine (BB)
1,600,000
1,195,000
 
 
 
Grand Cevahir()هتل Grand Cevahir (BB)
1,520,000
1,205,000
 
 
 
Grand Oztanik()هتل Grand Oztanik (BB)
1,630,000
1,210,000
 
 
 
Golden Park()هتل Golden Park (BB)
1,630,000
1,215,000
 
 
 
Mercure Taksim()هتل Mercure Taksim (BB)
1,670,000
1,230,000
 
 
 
Lares Park()هتل Lares Park (BB)
1,580,000
1,260,000
 
 
 
The Central Palace()هتل The Central Palace (BB)
1,720,000
1,260,000
 
 
 
Titanic City()هتل Titanic City (BB)
1,870,000
1,330,000
 
 
 
Hilton Bomonti()هتل Hilton Bomonti (BB)
1,960,000
1,375,000
 
 
 
Point Taksim()هتل Point Taksim (BB)
2,050,000
1,420,000
 
 
 
Elite World()هتل Elite World (BB)
1,880,000
1,420,000
 
 
 
Radisson Blue Sisli()هتل Radisson Blue Sisli (BB)
2,260,000
1,530,000
 
 
 
Farimont Quasar()هتل Farimont Quasar (BB)
2,470,000
1,630,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

Sabena()هتل Sabena (BB)

یک تخته 1,090,000
دو تخته 940,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Prens()هتل Prens (BB)

یک تخته 1,120,000
دو تخته 955,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sultan()هتل Sultan (BB)

یک تخته 1,140,000
دو تخته 990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Marinem()هتل Marinem (BB)

یک تخته 1,195,000
دو تخته 990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Alfa()هتل Alfa (BB)

یک تخته 1,190,000
دو تخته 1,005,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

All Seasons()هتل All Seasons (BB)

یک تخته 1,270,000
دو تخته 1,030,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Hilarium()هتل Grand Hilarium (BB)

یک تخته 1,270,000
دو تخته 1,030,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Marmaray()هتل Marmaray (BB)

یک تخته 1,320,000
دو تخته 1,070,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Halic()هتل Grand Halic (BB)

یک تخته 1,320,000
دو تخته 1,095,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Feronya()هتل Feronya (BB)

یک تخته 1,320,000
دو تخته 1,095,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Konak()هتل Konak (BB)

یک تخته 1,510,000
دو تخته 1,150,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Riva()هتل Riva (BB)

یک تخته 1,540,000
دو تخته 1,165,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Palazzo Donizetti()هتل Palazzo Donizetti (BB)

یک تخته 1,550,000
دو تخته 1,170,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Golden Age()هتل Golden Age (BB)

یک تخته 1,580,000
دو تخته 1,180,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Metropolitan Taksim()هتل Metropolitan Taksim (BB)

یک تخته 1,580,000
دو تخته 1,180,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Wyndham Old City()هتل Wyndham Old City (BB)

یک تخته 1,470,000
دو تخته 1,180,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Surmeli()هتل Surmeli (BB)

یک تخته 1,580,000
دو تخته 1,180,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Zurich()هتل Zurich   (TOP)(BB)

یک تخته 1,510,000
دو تخته 1,195,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lamartine()هتل Lamartine (BB)

یک تخته 1,600,000
دو تخته 1,195,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Cevahir()هتل Grand Cevahir (BB)

یک تخته 1,520,000
دو تخته 1,205,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanik()هتل Grand Oztanik (BB)

یک تخته 1,630,000
دو تخته 1,210,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Golden Park()هتل Golden Park (BB)

یک تخته 1,630,000
دو تخته 1,215,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mercure Taksim()هتل Mercure Taksim (BB)

یک تخته 1,670,000
دو تخته 1,230,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lares Park()هتل Lares Park (BB)

یک تخته 1,580,000
دو تخته 1,260,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Central Palace()هتل The Central Palace (BB)

یک تخته 1,720,000
دو تخته 1,260,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Titanic City()هتل Titanic City (BB)

یک تخته 1,870,000
دو تخته 1,330,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton Bomonti()هتل Hilton Bomonti (BB)

یک تخته 1,960,000
دو تخته 1,375,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Point Taksim()هتل Point Taksim (BB)

یک تخته 2,050,000
دو تخته 1,420,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Elite World()هتل Elite World (BB)

یک تخته 1,880,000
دو تخته 1,420,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Radisson Blue Sisli()هتل Radisson Blue Sisli (BB)

یک تخته 2,260,000
دو تخته 1,530,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Farimont Quasar()هتل Farimont Quasar (BB)

یک تخته 2,470,000
دو تخته 1,630,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار - بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت در هتل -یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان